การแข่งขันทักษะในการทํางาน ด้านการ ตรวจสอบคุณภาพ
(NT Quality Check Skill Competition) คร้ังที่ 12

กิจกรรมการแข่งขันทักษะในการทำงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (NT Quality Check Skill Competition) ครั้งที่ 12 ที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565