ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดมาตรการ ข้อปฏิบัติ ออกประกาศ หรือระเบียบตามหน้าที่และอำนาจที่กฏหมายกำหนด

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล อย่างปลอดภัย ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอม และมุ่งมั่นในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้    

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้สมัครงาน และผู้ที่มาติดต่อธุรกิจหรือรับและให้บริการ

2. การเคารพสิทธิส่วนบุคคล

บริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตกลงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้สมัครงาน และผู้ที่มาติดต่อธุรกิจหรือรับและให้บริการ อย่างสูงสุดตามที่กฏหมายกำหนดหรือสูงกว่า

3. การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  3.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน และแจ้งกำหนดสิ้นสุดของการใช้ข้อมูลฯ ได้แก่ ในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร เช่น การสมัครงาน สัญญาจ้างงาน ข้อมูลประวัติพนักงาน ฯลฯ หรือ การติดต่อหรือทำธุรกิจร่วมกันในฐานะลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับบริการ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ซึ่งมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อการประกอบธุรกิจร่วมกันในฐานะคู่ค้า หรือตามกฏหมายกำหนดเท่านั้น และโดยจะต้องได้รับความยินยอมตกลงเป็นหนังสือ หรือระบบอิเลคโทรนิคส์ก่อนล่วงหน้า  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจำเป็นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นข้อยกเว้น 

   3.2 การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือ ต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทางให้ทำการคุ้มครองที่มั่นคง ปลอดภัยหรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลฯ

บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษา ประมวลผลในการใช้ข้อมูล ซึ่งเฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบหรืออนุมัติให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และภายใต้การควบคุมอนุมัติและทบทวน ตรวจสอบ สั่งการของผู้ควบคุมข้อมูล  เพื่อไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ กับเจ้าของข้อมูล

5. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวพิเศษ (Sensitive Personal data)

กรณีที่บริษัทฯ จำเป็น ต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลเฉพาะที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive Personal data) เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธ์ ความเชื่อในลัทธิศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลทางกายภาพ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้ง และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ 

6. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  ตรวจสอบ ขอให้โอนย้ายข้อมูล แก้ไข ลบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ง่ายตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษาตามระเบียบและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลฯ กำหนด หากมีการปฏิเสธของผู้ควบคุมข้อมูลหรือบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ห้ามผู้ใดกระทำการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้นี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง และห้ามมิให้ผู้ใดทำการใดๆ ด้วยละเมิดหรือพยายาม หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรืออนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล หรือทำการเปิดเผยให้ผู้อื่นหรือ เข้าถึงเพื่อนำไปหาประโยชน์ส่วนตัว แก้ไข หรือลบ ทำลาย ข้อมูลนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

8. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน

กรณีพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนละเมิดนโยบายหรือระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในอัตราสูงสุดและหรือถูกดำเนินคดี ทั้งแพ่ง และอาญา รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือต้องโทษจำคุกตามที่กฏหมายกำหนด 

บริษัทฯ จึงประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายนี้และหรือระเบียบปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นโยบายนี้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้น

( นาย มาซาชิ นากาโตโมะ )
ประธานบริษัท
บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด